Progress Technology Consultants Co.,Ltd
Language
 • Gallery1
 • Gallery2
 • Gallery3
 • Gallery4
 • Gallery5
 • Gallery6
 • Gallery7
 • Gallery8
 • Gallery9
 • full screen slider
 • Gallery11
Gallery11 Gallery22 Gallery33 Gallery44 Gallery55 Gallery66 Gallery77 Gallery88 Gallery99 Gallery1010 Gallery1111
image carousel by WOWSlider.com v7.2
  ข่าวสาร

1.หนังสือเชิญประชุมฯกลุ่มย่อย Download
2.เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย Download

 

          บริษัทโปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแท็นส์จํากัดบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของคนไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2529 มีวัตถุประสงค์ในการให้
บริการและคําแนะนําปรึกษาทางวิชาการ และทางปฏิบัติด้านวิศวกรรมกับหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีขอบข่าย
การให้บริการอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่การสํารวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นการศึกษาความเหมาะสมการวางแผนงานการออกแบบรายละเอียด
เพื่อการก่อสร้าง การประเมินราคาค่าก่อสร้างการควบคุมการก่อสร้างตลอดจนการวางแผนและการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ที่ได้ก่อ
สร้างแล้วเสร็จ

          บริษัทมีคณะทํางานประจําและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ  เช่น  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสุขาภิบาลวิศวกรรมโครงสร้างวิศวกรรม
ธรณีเทคนิค   วิศวกรรมสํารวจ   วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมชลศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  และสารสนเทศผู้
เชี่ยวชาญด้านวางแผนโครงการนักเศรษฐศาสตร์  และการเงิน  ผู้ชํานาญการด้านคอมพิวเตอร์           ผู้ชํานาญการด้านจัดการกากสารพิษ
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครอบคลุมงานให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาบุคลากรหลักดังกล่าวมีประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญ
ในสาขางานที่รับผิดชอบและมีบุคลากรสนับสนุนด้านต่างๆ มีพนักงานประจำรวมประมาณ 70 คน และทีมผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่ปรึกษาประจำ
การปฏิบัติงานเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยบริษัทฯ มีผลงานให้บริการในด้านการศึกษา  การออกแบบทางวิศวกรรม   และให้คํา
แนะนําปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนอย่างกว้างขวาง ตัวอย่างหน่วยงานที่บริษัทได้ให้บริการ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมโยธา
ธิการและผังเมือง   กรมทรัพยากรน้ำกรมควบคุมมลพิษ   การประปาส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงกระทรวงการคลัง    กรุงเทพมหานคร
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานศาลปกครองเมืองพัทยาจังหวัดภูเก็ต  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัด
สงขลาเทศบาลต่างๆ เช่น เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเทศบาลนครสงขลา   เทศบาลเมืองราชบุรีเทศบาลตำบล
บัวใหญ่ เป็นต้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ช.การช่าง (จำกัด) มหาชนบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) บริษัท อิสเทิร์น อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด บริษัท โอสถสภา
จำกัด บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด  บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด

          สําหรับงานบางชนิดที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มีความชํานาญด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะบริษัทฯ  สามารถติดต่อกับบริษัท
นานาชาติได้หลายบริษัทเพื่อเข้าร่วมทํางานด้วยตามความจำเป็นซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็ได้ร่วมมือกับบริษัทต่างชาติบางบริษัทอยู่แล้ว   อาทิ
HR Wallingford Ltd. ประเทศสหราชอาณาจักร,Metcalf & Eddy International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา,DORSCH
CONSULTIngenieurgesellschaftmbHประเทศเยอรมนี,CMPS&F Pty.Ltd. ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น

พันธกิจของบริษัท
ขอบเขตของการให้บริการของบริษัทฯ มีดังนี้

 • งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล
 • งานวิศวกรรมแหล่งน้ำ
 • งานวิศวกรรมสำรวจ
 • งานวิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง
 • งานวิศวกรรมธรณีเทคนิค
 • งานด้านวิศวกรรมอุทกศาสตร์
 • งานวิศวกรรมไฟฟ้า /เครื่องกล
 • งานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • งานด้านผังเมือง /ประชากรศาสตร์
 • งานด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
 • งานด้านคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
 • งานด้านการบริหารงานวิศวกรรม
ประเภทของงานที่บริษัทฯได้ให้บริการทางวิศวกรรมแก่ทางหน่วยงานราชการและเอกชนมีดังนี้
 • งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง  และคิดค่าบริการระบบระบายน้ำระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระบบประปา/งานด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
 • งานออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคประกอบด้วยระบบระบายน้ำระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา
  ระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์
 • งานออกแบบระบบวิศวกรรมภายในอาคาร
 • งานอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ รวมทั้งงานพัฒนาพื้นที่ เช่น หมู่บ้าน สนามกอล์ฟ นิคมอุตสาหกรรม
 • งานสำรวจ ศึกษา ออกแบบ พัฒนาและติดตั้งระบบโทรมาตร
 • งานบริหารควบคุมงานก่อสร้าง/งานให้คำปรึกษาระหว่างการก่อสร้าง

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

 • ให้บริการตามหลักวิชาการที่ถูกต้องทันสมัยโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
 • มีความรับผิดชอบต่องานและสังคม
 • ยึดหลักจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
 • มุ่งมั่นในการสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสูงเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของวงการที่ปรึกษาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


                                             ผลงานและโครงการต่างๆที่สร้างชื่อเสียงให้บริษัทฯ รวมทั้งโครงการต่างๆที่จะมีในอนาคต

ผลงานออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของบริษัทฯ
ในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 1 ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่

1) โครงการออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาระบบสาธารณูปโภค
    ส่วนกลาง (2538-2540)

2) โครงการออกแบบรายละเอียดก่อสร้างและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา สำหรับ
    ระบบจ่ายน้ำและระบบรวบรวมน้ำเสีย (2538-2542)

3) โครงการปรับปรุงงานออกแบบรายละเอียดระบบจ่ายน้ำประปาและระบบรวบรวม
     น้ำเสีย (2546)

4) โครงการออกแบบโรงบำบัดน้ำเสีย ตอนที่ 2 (2547)

5) โครงการควบคุมงานโครงการก่อสร้างสถานีหม้อแปลงไฟฟ้าหลักที่ 2 และระบบ
     บำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 (2548-2549)

ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังดำเนินการในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2
ได้แก่ งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบงานระบบสาธารณูปโภค โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2556) คาดว่าจะแล้วเสร็จใน ปี 2557

สำหรับโครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานครเป็น
โครงการของกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐานลง แหล่งรับน้ำในบริเวณเขตบางซื่อ  และพื้นที่ใกล้เคียงโดยการเก็บรวบรวมน้ำทิ้งจากแหล่ง
กำเนิดต่างๆมาบำบัดเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากรคลองบางเขน และคลอง
บางซื่อ ตั้งอยู่ที่สวนวชิรเบญจทัศ  (สวนรถไฟ)  มีพื้นที่ก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ  12 ไร่
โดยเป็นอาคารศูนย์การศึกษาฯที่อยู่เหนือดินประมาณ 5 ไร่ สูง 2 ชั้นและเป็นระบบบำบัด
น้ำเสียใต้ดินประมาณ 12 ไร่ มูลค่าโครงการ4,584.78 ล้านบาท ผลงานของบริษัทฯ
ประกอบด้วย

1)  งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการศูนย์การศึกษาและ
     อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร (2548-2551)

2)  งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและ
     อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร       สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างศูนย์การ
     ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานครและระบบบำบัดน้ำเสียของ
     กรุงเทพมหานคร (2551-2556)

เทศบาลนครนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงมีประชากรประมาณ 200,000 คน ในช่วง
ปีพ.ศ. 2536 เป็นต้นมา เทศบาลและชุมชนโดยรอบมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องจากการส่งเสริมจากภาครัฐ  ทำให้การประปาเทศบาลนครนครราช-
สีมา ซึ่งเป็นการประปาเทศบาลขนาดใหญ่ที่สุดต้องประสบปัญหาวิกฤติไม่สามารถผลิต
และจ่ายน้ำประปาเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนภาคอุตสาหกรรมและภาค
ส่วนอื่นๆ ได้อย่างเพียงพอ ในปี 2539 - 2541  กรมโยธาธิการ  (เดิม)  จึงได้ว่าจ้าง
บริษัทฯทำการสำรวจออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาโดยงานออก
แบบประกอบด้วย    ระบบสูบส่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำแชะ    มีสถานีสูบน้ำดิบขนาด
5,140ลบ.ม./ชม. ท่อส่งน้ำดิบความยาวประมาณ 86 กม.ระบบผลิตน้ำประปาแห่งใหม่
ที่บ้านใหม่หนองบอน ขนาดกำลังผลิต 4,400 ลบ.ม./ชม.  ท่อส่งน้ำประปาความยาว
ประมาณ 16 กม. สถานีสูบจ่ายน้ำประปาแห่งใหม่ขนาด 6,000 ลบ.ม./ชม.  จำนวน
1 แห่ง ปรับปรุงสถานีสูบจ่ายน้ำประปาเดิมจำนวน 2 แห่ง และปรับปรุงขยายท่อจ่ายน้ำ
ประปาในพื้นที่บริการ 38 ตร.กม. ความยาวท่อประมาณ 24 กม. มีมูลค่าก่อสร้างรวม
3,266  ล้านบาท   เตรียมการเพื่อก่อสร้างในปีพ.ศ. 2541   อย่างไรก็ตามโครงการ
ก่อสร้างได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเงินของประเทศ ทำให้ต้องชะลอโครงการ
ก่อสร้างออกไปจนถึงปีพ.ศ.2550       เทศบาลนครนครราชสีมาจึงได้งบประมาณมา
ดำเนินการ    ปัจจุบันโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จผลงานของบริษัทฯที่ให้บริการในงาน
ปรับปรุงระบบประปาของเทศบาลนครนครราชสีมา ได้แก่

1) โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดปรับปรุงระบบประปาเทศบาล
    นครนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา ของกรมโยธาธิการ (2539-2541)

2) การปรับปรุงแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างตามโครงการแก้ไข
   ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา
   ของเทศบาลนครนครราชสีมา (2548-2549)

สำหรับผลงานด้านระบบป้องกันน้ำท่วมที่บริษัทฯได้ให้บริการแก่กรมโยธาธิการและผัง-
เมือง   เป็นโครงการศึกษาจัดทำแผนหลักระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำพื้นที่
ชุมชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ชุมชนในปัจจุบันและ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคตศึกษาความเหมาะสมระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ
ทั้งด้านกายภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเพื่อเสนอทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุดของแต่ละพื้นที่และออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ
จากผลการทบทวนการศึกษาความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่งานประมาณราคา และจัดทำ
เอกสารประกวดราคารวมทั้งทำการประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผลงานของบริษัทฯ     ที่ให้บริการแก่กรมโยธาธิการและผังเมืองด้านระบบ
ป้องกันน้ำท่วมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  ตั้งแต่ ปี  2539-2554  ได้แก่  งานศึกษาวาง
แผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม  และออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่
ชุมชนต่างๆ  ได้แก่   พื้นที่ชุมชนจังหวัดแพร่   นครสวรรค์   นครศรีธรรมราช   พะเยา
แม่ฮ่องสอน และบุรีรัมย์ ปัจจุบันบริษัทฯกำลังดำเนินงานศึกษาออกแบบในพื้นที่ชุมชน
จังหวัดชัยภูมิ   พระนครศรีอยุธยา  และนครปฐม  จะดำเนินการแล้วเสร็จในปี  2557
และ   2558   ตามลำดับนอกจากนี้บริษัทยังมีผลงานที่ให้บริการแก่กรมชลประทาน
ด้านป้องกันน้ำท่วม ได้แก่

1) งานศึกษาความเหมาะสมโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช
     จังหวัดนครศรีธรรมราช (2543-2545)

2) โครงการบรรเทาอุทกภัยจังหวัดจันทบุรี (2545-2546)

3) โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ
     จังหวัดสงขลา (2553-2555)

 

การเตรียมความพร้อมของธุรกิจรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1. เตรียมความพร้อมด้านยุทธศาสตร์ของบริษัท

    1.1  การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในระดับนานาชาติบริษัทมีการปรับมุมมองจากการมุ่งเน้นตลาดภายในประเทศเป็นหลัก มาเป็นการมองทั้ง
           ตลาดในประเทศและต่างประเทศควบคู่กันไป ทั้งนี้ มีความพร้อมในการร่วมเป็นพันธมิตรในระดับนานาชาติโดยเฉพาะในเรื่องของ
           วัฒนธรรมการเปิดรับแนวคิดใหม่ๆจากต่างประเทศ  รวมทั้งเข้าใจว่าสังคม และเศรษฐกิจมีความจำเป็นต้องปฏิรูปให้สอดคล้องกับ
           สถานการณ์ ดังนั้น  องค์กรจึงมีความยืดหยุ่นสูง  และสามารถปรับตัวได้สูง  เมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นมีความ
           เป็นสากลและมืออาชีพที่ไม่ได้หวังผลเพียงแค่กำไร แต่ได้มองไกลในเรื่องการขยายตัวและเติบโตขององค์กรในระดับนานาชาติด้วย

    1.2   การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้อยู่ในระดับต้นมีการพัฒนา ติดตามและนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในงานศึกษา
           ออกแบบในสาขางานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเปรียบเสมือนเครื่องมือ (Tool) ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การศึกษา
           วิเคราะห์และออกแบบมีความถูกต้อง รวดเร็ว  สามารถแก้ปัญหาข้อจำกัดต่างๆได้  ด้วยเทคโนโลยี กรรมวิธี และมาตรฐานที่นำมา
           ใช้โดยบุคลากรที่มีทักษะ ทำให้เกิดผลงานที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ  ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งการ
           เตรียมการเพื่อรับการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับงานที่ปรึกษาในระดับสากล          เพื่อให้สามารถรับงานตามมาตรฐาน
           ระดับนานาชาติได้ โดยในปัจจุบันก็ได้ขึ้นทะเบียนกับ FIDIC ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาระดับสากลผ่านทางสมาคมวิศวกรที่ปรึกษา
           แห่งประเทศไทย

    1.3   วิเคราะห์บทบาทของบริษัทในการดำเนินทิศทางของธุรกิจในต่างประเทศ   บริษัทได้เริ่มทำการวิเคราะห์  SWOT Analysis   ถึง
           จุดแข็งจุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคของบริษัท  โดยมองย้อนกลับมาที่ศักยภาพของบริษัทว่ามีความโดดเด่นหรือมีจุดแข็งในด้าน
           ใดบ้างและมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขในส่วนใด  เพื่อจะทำให้เห็นโอกาสสำหรับการกำหนดบทบาทของบริษัท  รวมทั้งเพื่อคาดการณ์
           อุปสรรคล่วงหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศที่จะเข้าไปดำเนินธุรกิจด้วย

2. เตรียมความพร้อมของบุคลากร

    2.1   บุคลากรของบริษัทมีคุณวุฒิ และประสบการณ์ในงานระดับชาติบริษัทมีบุคลากรประจําบริษัท และมีผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการต่างๆ
           โดยบุคลากรส่วนใหญ่จบการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป   และมีประสบการณ์ในการทํางานทั้งในประเทศ
           และต่างประเทศ   ซึ่งทําให้บริษัทมีบุคลากรทํางานที่มีความสามารถสูง   และมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการในด้านการออกแบบทาง
           วิศวกรรมและให้คําแนะนําปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีความพร้อมในการทำงานในระดับ
           นานาชาติ

    2.2   ส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะและความชำนาญ บริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ
           โดยการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ให้โอกาสในการมีประสบการณ์ตรงในการ
           ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีที่แตกต่างพร้อมรับองค์ความรู้และ
           เทคนิควิธีการที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและองค์กร

    2.3  มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นนานาชาติ บริษัทได้เตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความ
           เป็นมืออาชีพ มีความเป็นนานาชาติ รวมทั้งมีความเป็นผู้สนับสนุนอย่างแท้จริง ผ่านการดำเนินงานดังนี้

           •  การเตรียมทักษะทางด้านภาษา บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นภาษาติดต่อระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
              มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากประสบการณ์ตรงในการทำงานในโครงการระดับนานาชาติและโครงการระดับชาติที่ต้องร่วมงานกับ
              ชาวต่างชาติ เช่น งานออกแบบระบบสาธารณูปโภคของสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น

           •  ทักษะทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ    และกฎ    ระเบียบ    ในการดำเนินธุรกิจในระหว่างคู่ค้าต่อกัน    ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษี
              กฎหมายแรงงาน-การจ้างงาน เป็นต้น

           •  ทักษะความรู้ ความเข้าใจ ในบริบทด้านต่างๆ ของอาเซียน เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของธุรกิจ

           •  การปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรภายในองค์กร  ที่มักชอบการอยู่กับที่    ไม่ชอบการโยกย้าย    โดยเสริมสร้างทัศนคติให้เห็น
              ประโยชน์และคุณค่าของการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆในต่างประเทศ


 
Image Gallery Scoce of Services Contact Us

       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.

address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :


12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th
www.progress.co.th

Copyright @ 2014 Progress Technology Consultants Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultants Co.,Ltd.