Progress Technology Consultants Co.,Ltd
Language
 • Gallery1
 • Gallery2
 • Gallery3
 • Gallery4
 • Gallery5
 • Gallery6
 • Gallery7
 • Gallery8
 • Gallery9
 • full screen slider
 • Gallery11
Gallery11 Gallery22 Gallery33 Gallery44 Gallery55 Gallery66 Gallery77 Gallery88 Gallery99 Gallery1010 Gallery1111
image carousel by WOWSlider.com v7.2
  ผลงานที่สำคัญ

 ผลงานด้านระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย

 • PROJECT
  1-5
 • PROJECT
  6-10
 • PROJECT
  11-15
 • PROJECT
  16-20
 • PROJECT
  21
> PROJECT 1 <
โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบำบัดน้ำเสียกรุงรัตนโกสินทร์ของกรุงเทพมหานคร
 ระยะเวลาดำเนินงาน
 ออกแบบ : 28 ก.ย. 2533 - 27 ก.ย. 2534
 ควบคุมงาน : 30 ก.ย. 2536 - 3  พ.ค. 2544
 เจ้าของโครงการ : สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
 มูลค่าโครงการ   : 862.00 ล้านบาท
> PROJECT 2 <
โครงการสำรวจ ศึกษาและเตรียมข้อมูล สำหรับการว่าจ้างโครงการก่อสร้าง
และการควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียรวมระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร
 ระยะเวลาดำเนินงาน
 ออกแบบ : 23 ส.ค. 2534 – 20 ธ.ค. 2534
 ควบคุมงาน : 1  พ.ย. 2536 - 2541
 เจ้าของโครงการ : สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
 มูลค่าโครงการ   : 6,382.72 ล้านบาท
> PROJECT 3 <
โครงการการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ออกแบบรวมก่อสร้าง 
ระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองภูเก็ต
 ระยะเวลาดำเนินงาน
 ออกแบบ :
 ควบคุมงาน : 18 ก.ย. 2535 - 17 ก.พ. 2536
 เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ
 มูลค่าโครงการ   : 722.00 ล้านบาท
> PROJECT 4 <
งานวิเคราะห์ข้อเสนอการประกวดราคางานออกแบบรวมก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองภูเก็ต
 ระยะเวลาดำเนินงาน
 ออกแบบ :
 ควบคุมงาน : 7 ก.ย. 2536 - 6 ธ.ค. 2536
 เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ
 มูลค่าโครงการ   : 384.00 ล้านบาท
> PROJECT 5 <
โครงการสำรวจ ศึกษาความเหมาะสมระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย
ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
 ระยะเวลาดำเนินงาน
 ออกแบบ :
 ควบคุมงาน : 29 ม.ค. 2536 - 2 ต.ค. 2536
 เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ
 มูลค่าโครงการ   : 1,132.30 ล้านบาท
> PROJECT 6 <
โครงการสำรวจศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดและโครงการควบคุมงาน
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 ระยะเวลาดำเนินงาน
 ออกแบบ : 1 ต.ค. 2536 - 25 ก.ย. 2537
 ควบคุมงาน : 1 พ.ย. 2538 - ส.ค. 2544
 เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ
 มูลค่าโครงการ   : 1,934.90 ล้านบาท
> PROJECT 7 <
โครงการออกแบบรายละเอียดก่อสร้างและโครงการควบคุมงานก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 ระยะเวลาดำเนินงาน
 ออกแบบ : 1 ต.ค. 2536 - 27 ก.ค. 2537
 ควบคุมงาน : 2 มี.ค. 2541 - 15 มิ.ย. 2544
 เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ
 มูลค่าโครงการ   : 648.00 ล้านบาท
> PROJECT 8 <
โครงการสำรวจความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น ระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 24 ส.ค. 2537 - 15 มี.ค. 2538  เจ้าของโครงการ : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 มูลค่าโครงการ   : 65.20 ล้านบาท
> PROJECT 9 <
โครงการออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 14 ก.ย. 2537 - 10 ก.ค. 2538  เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ
 มูลค่าโครงการ   : 410.00 ล้านบาท
> PROJECT 10 <
โครงการออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลนครนนทบุรี (พื้นที่รัตนาธิเบศร์) จังหวัดนนทบุรี
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 30 ก.ย. 2538 - 24 ก.ย. 2539  เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ
 มูลค่าโครงการ   : 3,200.00 ล้านบาท
> PROJECT 11 <
โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
เขตควบคุมมลพิษจังหวัดภูเก็ต พื้นที่เทศบาลตำบลป่าตอง
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 29 ส.ค. 2540 - 29 พ.ค. 2541  เจ้าของโครงการ : จังหวัดภูเก็ต
 มูลค่าโครงการ   : 650.00 ล้านบาท
> PROJECT 12 <
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นในส่วนที่ขยาย
ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 3 ก.ย. 2540 - 13 พ.ย. 2541  เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบัวใหญ่
 มูลค่าโครงการ   : 196.12 ล้านบาท
> PROJECT 13 <
โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
เขตควบคุมมลพิษจังหวัดภูเก็ต พื้นที่เทศบาลตำบลกะรน
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 2 ก.ค. 2542 - 24 เม.ย. 2543  เจ้าของโครงการ : จังหวัดภูเก็ต
 มูลค่าโครงการ   : 393.90 ล้านบาท
> PROJECT 14 <
โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบบำบัดน้ำเสียคลองเตย
ของกรุงเทพมหานคร
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 10 ก.พ. 2543 - 9 ธ.ค. 2544  เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
 มูลค่าโครงการ   : 9,294.00 ล้านบาท
> PROJECT 15 <
โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 17 ส.ค. 2543 - 29 พ.ค. 2544  เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 มูลค่าโครงการ   : 1,507.90 ล้านบาท
> PROJECT 16 <
โครงการกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 9 มี.ค. 2547 - 21 ก.ย. 2548  เจ้าของโครงการ : กรมควบคุมมลพิษ
 มูลค่าโครงการ   : 42.76 ล้านบาท
> PROJECT 17 <
การออกแบบโรงบำบัดน้ำเสีย ตอนที่ 2 ของสนามบินสุวรรณภูมิ
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 17 มิ.ย. 2547 – 15 ส.ค. 2547  เจ้าของโครงการ : บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด
 มูลค่าโครงการ   : 297.90  ล้านบาท
> PROJECT 18 <
โครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 21 ธ.ค. 2548 – 8 เม.ย. 2551  เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
 มูลค่าโครงการ   : 4,584.78 ล้านบาท
> PROJECT 19 <
โครงการศึกษาและออกแบบปรับปรุงและขยายระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 14 ธ.ค. 2549 – 7 กันยายน 2550  เจ้าของโครงการ : เมืองพัทยา
 มูลค่าโครงการ   : 947.99 ล้านบาท
> PROJECT 20 <
โครงการออกแบบปรับปรุงและขยายระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
ซอยวัดบุณย์กัญจนาราม เมืองพัทยา
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 2 พ.ค. 2550 – 27 ธันวาคม 2550  เจ้าของโครงการ : เมืองพัทยา
 มูลค่าโครงการ   : 939.27 ล้านบาท
> PROJECT 21 <
โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี (ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด)
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 19 ม.ค.2555 - 13 ก.ค.2555  เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
 มูลค่าโครงการ   : 560.30 ล้านบาท (FS) , 446.90 ล้านบาท (DD)
 
 
 
 
 ผลงานด้านระบบประปา/ระบบสูบส่ง และงานด้านแหล่งน้ำ

 • PROJECT
  1-5
 • PROJECT
  6-10
 • PROJECT
  11-15
 • PROJECT
  16-20
 • PROJECT
  21-25
 • PROJECT
  26-30
 • PROJECT
  31-35
 • PROJECT
  36-40
 • PROJECT
  41-42
> PROJECT 1 <
โครงการออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้างระบบประปา
ของ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
 ระยะเวลาดำเนินงาน : ก.พ. 2535 ถึง ส.ค. 2536  เจ้าของโครงการ : บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย
 มูลค่าโครงการ   : 200.00 ล้านบาท
> PROJECT 2 <
โครงการออกแบบรายละเอียดระบบผลิตน้ำสะอาดและระบบสูบส่งน้ำ
สำหรับโรงงานปูนซีเมนต์เขาวง 1
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 10 ส.ค. 2535 - 8 พ.ย. 2535  เจ้าของโครงการ : บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
 มูลค่าโครงการ   : 73.14 ล้านบาท
> PROJECT 3 <
โครงการสยามอิสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค 
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 ระยะเวลาดำเนินงาน : ก.ย. 2536 ถึง ก.พ. 2537  เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามอิสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด
 มูลค่าโครงการ   : 45.00 ล้านบาท
> PROJECT 4 <
โครงการ  สำรวจและศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียด งานก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาชนบท
โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน และโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงใน  5  จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 9 มิ.ย. 2538 - 9 ม.ค. 2539  เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาค
 มูลค่าโครงการ   : 462.90 ล้านบาท
> PROJECT 5 <
โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียด
โครงการเชื่อมโยงระบบประปาจังหวัดราชบุรี - สมุทรสงคราม
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 12 เม.ย. 2539 - 12 ก.พ. 2540  เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาค
 มูลค่าโครงการ   : 992.92 ล้านบาท
> PROJECT 6 <
โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียด
โครงการปรับปรุงขยายการประปาศรีสะเกษ
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 12 เม.ย. 2539 - 12 ก.พ. 2540  เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาค
 มูลค่าโครงการ   : 446.88 ล้านบาท
> PROJECT 7 <
โครงการออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา
บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 10 พ.ค. 2539 - 10 ม.ค. 2540  เจ้าของโครงการ : บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย
 มูลค่าโครงการ   : 180.00 ล้านบาท
> PROJECT 8 <
โครงการสำรวจศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น 
พร้อมออกแบบระบบประปาสุขาภิบาล
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 30 พ.ค. 2539 - 13 ม.ค. 2540  เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ
 มูลค่าโครงการ   : 709.50 ล้านบาท
> PROJECT 9 <
โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดปรับปรุงระบบประปา
เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 16 ก.ย. 2539 - 8 พ.ค. 2541  เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ
 มูลค่าโครงการ   : 3,265.00 ล้านบาท
> PROJECT 10 <
โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำแบบประกวดราคา
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา (พื้นที่ส่วนที่ 1)
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 9 ต.ค. 2539 - 6 พ.ค. 2540  เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาค
 มูลค่าโครงการ   : 841.70 ล้านบาท
> PROJECT 11 <
โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงประปาชนบท (พื้นที่ส่วนที่ 2)
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 9 ต.ค. 2539 - 6 พ.ค. 2540  เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาค
 มูลค่าโครงการ   : 317.00 ล้านบาท
> PROJECT 12 <
โครงการสำรวจออกแบบระบบประปาเทศบาล (กลุ่มที่ 2)
โครงการปรับปรุงขยายกิจการประปาเทศบาล
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 31 ก.ค. 2540 - 22 ต.ค. 2541  เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ
 มูลค่าโครงการ   : 640.32 ล้านบาท
> PROJECT 13 <
โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา (ปีงบประมาณ 2540) พื้นที่ส่วนที่ 2
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 24 ก.ย. 2540 - 15 ธ.ค. 2541  เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาค
 มูลค่าโครงการ   : 417.00 ล้านบาท
> PROJECT 14 <
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 4 ส.ค. 2541 - 11 พ.ย. 2541  เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 มูลค่าโครงการ   : 15.00 ล้านบาท
> PROJECT 15 <
งานศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด
โครงการสูบส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 23 ส.ค. 2542 - 6 ก.ย. 2543  เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
 มูลค่าโครงการ   : 655.00 ล้านบาท
> PROJECT 16 <
โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (พื้นที่ส่วนที่ 1) (งบประมาณ มพร. ปี 2543)
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 มิ.ย. 2543 - 26 ก.ย. 2543  เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาค
 มูลค่าโครงการ   : 316.00 ล้านบาท
> PROJECT 17 <
โครงการการศึกษา Dam Break โครงการคลองท่าด่าน
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 10 ก.ค. 2543 - 8 มี.ค. 2544  เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
 มูลค่าโครงการ   : 5.99 ล้านบาท
> PROJECT 18 <
โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาหนองคาย จังหวัดหนองคาย (พื้นที่ส่วนที่ 1)
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 2 ส.ค. 2544 - 19 ธ.ค. 2544  เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาค
 มูลค่าโครงการ   : 201.13 ล้านบาท
> PROJECT 19 <
งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการสูบน้ำเพิ่มเติมให้แก่หนองน้ำธรรมชาติ จังหวัดนครราชสีมา
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 8 มิ.ย. 2544 - 29 พ.ย. 2545  เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
 มูลค่าโครงการ   : 457.75 ล้านบาท
> PROJECT 20 <
โครงการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการก่อสร้าง
เขื่อนทดน้ำบางปะกง และประเมินค่าความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ก.พ. 2544 - 30 ส.ค. 2545  เจ้าของโครงการ : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
 มูลค่าโครงการ   : 22.29 ล้านบาท
> PROJECT 21 <
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขผลกระทบด้านชลศาสตร์
และการกัดเซาะตลิ่งอันเนื่องจากเขื่อนทดน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 22 ต.ค. 2544 - 8 ก.ย. 2546  เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
 มูลค่าโครงการ   : 465.86 ล้านบาท
> PROJECT 22 <
งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก - แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 25 มี.ค. 2545 - 15 ก.ย. 2546  เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
 มูลค่าโครงการ   : 136.02 ล้านบาท
> PROJECT 23 <
โครงการจัดทำแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง - ปราจีนบุรี
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 22 ส.ค. 45 - 16 มี.ค. 47  เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
 มูลค่าโครงการ   : 11.987 ล้านบาท
> PROJECT 24 <
งานศึกษาความเหมาะสม โครงการปรับปรุงโครงการเพชรบุรี
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ส.ค. 2546 - 30 มี.ค. 2548  เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
 มูลค่าโครงการ   : 972.99 ล้านบาท
> PROJECT 25 <
โครงการจัดทำแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ eในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล dx
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 19 มี.ค. 2547 – 15 มิ.ย. 2549  เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
 มูลค่าโครงการ   : 25.389 ล้านบาท
> PROJECT 26 <
โครงการออกแบบระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังผลิตไม่ต่ำกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สำหรับอาคารเพื่อการ
ผลิตน้ำประปา และระบบกำจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากการผลิตน้ำประปา ของบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ก.ย. 2547 - 5 ส.ค. 2548  เจ้าของโครงการ : บจก. เบียร์ทิพย์บริวเวอรี่ (1991)
 มูลค่าโครงการ   : 123.50 ล้านบาท
> PROJECT 27 <
โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตร
เพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำบางปะกง
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ธ.ค. 2547 – 20 พ.ย. 2549  เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
 มูลค่าโครงการ   : 55.38 ล้านบาท
> PROJECT 28 <
โครงการจัดทำแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีและชายฝั่งตะวันตก
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 8 ก.ค. 2548 - 21 ส.ค. 2549  เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
 มูลค่าโครงการ   : 8.90 ล้านบาท
> PROJECT 29 <
โครงการออกแบบระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังผลิตไม่ต่ำกว่า 300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สำหรับอาคาร
เพื่อการผลิตน้ำประปา และระบบกำจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากการผลิตน้ำประปา ของบริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ จำกัด
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 14 พ.ย. 2548 - 31 มี.ค. 2549  เจ้าของโครงการ : บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ จำกัด
 มูลค่าโครงการ   : 158.32 ล้านบาท
> PROJECT 30 <
การปรับปรุงแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค
เทศบาลนครนครราชสีมา
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 7 ธ.ค. 2548 - 4 ก.พ. 2549  เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครนครราชสีมา
 มูลค่าโครงการ   : 3,679.58 ล้านบาท
> PROJECT 31 <
โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 11 ม.ค.2549 – 3 ก.ค.2550  เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
 มูลค่าโครงการ   : 361.61 ล้านบาท
> PROJECT 32 <
โครงการปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 27 ก.พ.2549 - 21 พ.ค.2550  เจ้าของโครงการ : สำนักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน
 มูลค่าโครงการ   : 743.65 ล้านบาท
> PROJECT 33 <
โครงการปรับปรุงขยายกำลังผลิตการประปาปทุมธานี
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 12 ต.ค. 2549 - 30 มิ.ย 2551  เจ้าของโครงการ : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
 มูลค่าโครงการ   : 693.00 ล้านบาท
> PROJECT 34 <
งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อการขยายกำลังผลิตของระบบประปา
เทศบาลเมืองราชบุรี
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 16 ต.ค. 2549 - 11 มิ.ย. 2550  เจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองราชบุรี
 มูลค่าโครงการ   : 211.14 ล้านบาท
> PROJECT 35 <
โครงการออกแบบรายละเอียดระบบผลิตประปาบางปะอิน
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 22 มี.ค. 2550 -  22 ต.ค. 2550  เจ้าของโครงการ : บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด
 มูลค่าโครงการ   : 304.55 ล้านบาท
> PROJECT 36 <
โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการลุ่มน้ำบางปะกง
(การจัดตั้งเครือข่ายสถานีอุทกวิทยาอย่างเป็นระบบลุ่มน้ำและสถานีเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน - ดินถล่ม)
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 7 มิ.ย. 2550 -  27 พ.ย. 2551  เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
 มูลค่าโครงการ   : 67.88 ล้านบาท
> PROJECT 37 <
โครงการศึกษาสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำอัตโนมัติทางไกล
และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิภาค ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลางและล่าง
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 11 มิ.ย. 2551 -  10 เม.ย. 2552  เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
 มูลค่าโครงการ   : 52.59 ล้านบาท
> PROJECT 38 <
โครงการศึกษา DAM BREAK กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 30 มี.ค.2552 - 16 ก.ย.2553  เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
 มูลค่าโครงการ   : 24.42 ล้านบาท
> PROJECT 39 <
 1. โครงการปรับปรุงขยายระบบผลิตน้ำประปาบางเลน ระยะที่ 1
 2. งานออกแบบรายละเอียดด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โครงการปรับปรุงขยายระบบผลิตน้ำประปาบางเลน ระยะที่ 1
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 1. 23 ธ.ค.2551 - 29 ต.ค. 2553
                             2. 12 ก.พ.2552 - 28 ธ.ค. 2552
 เจ้าของโครงการ : 1. บริษัท  ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
                        2. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
 มูลค่าโครงการ   : 1,000.00 ล้านบาท
> PROJECT 40 <
งานจัดทำ Master Plan และ Feasibility Study
โครงการปรับปรุงขยายระบบประปาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 6 พ.ค.2552 - 17 ก.ย.2553  เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาค
 มูลค่าโครงการ   : 14,094.4 ล้านบาท (FS)
> PROJECT 41 <
โครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำมูลตอนกลาง
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 29 พ.ค.2552 - 21 พ.ค.2553  เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
 มูลค่าโครงการ   : 104.94 ล้านบาท
> PROJECT 42 <
โครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ
(ลุ่มน้ำโขง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 9 ก.พ.2553 - 2 ก.พ.2554  เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
 มูลค่าโครงการ   : 87.95 ล้านบาท
 
 
 
 ผลงานด้านระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ

 • PROJECT
  1-5
 • PROJECT
  6-10
> PROJECT 1 <
โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม
พื้นที่ชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 23 ก.ย. 2539 - 18 ก.ค. 2540  เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ
 มูลค่าโครงการ   : 1,704.00 ล้านบาท
> PROJECT 2 <
โครงการออกแบบรายละเอียดก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 29 ต.ค. 2541 - 3 พ.ย. 2541  เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยศิลปากร
 มูลค่าโครงการ   : - ล้านบาท
> PROJECT 3 <
งานศึกษาความเหมาะสม โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 27 ต.ค. 2543 - 25 ม.ค. 2545  เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
 มูลค่าโครงการ   : 1,974.50 ล้านบาท
> PROJECT 4 <
โครงการออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดแพร่
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 20 มิ.ย. 2544 ถึง 9 ก.พ. 2546  เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ
 มูลค่าโครงการ   : 1,556.01 ล้านบาท
> PROJECT 5 <
โครงการบรรเทาอุทกภัย จังหวัดจันทบุรี
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 9 เม.ย. 2545 ถึง 2 ก.ค. 2546  เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
 มูลค่าโครงการ   : 682.28 ล้านบาท
> PROJECT 6 <
งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม
พื้นที่ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช์
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 17 พ.ค. 2548 - 6 พ.ย. 2549  เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
 มูลค่าโครงการ   : 9,363.80 ล้านบาท
> PROJECT 7 <
งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม
พื้นที่ชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 25 เม.ย. 2549 - 12 พ.ย. 2550  เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
 มูลค่าโครงการ   : 8,750.31 ล้านบาท
> PROJECT 8 <
งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม 
พื้นที่ชุมชนจังหวัดพะเยา
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 9 ส.ค. 2550 - 28 พ.ย. 2551  เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
 มูลค่าโครงการ   : 4,543.80 ล้านบาท
> PROJECT 9 <
งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม
พื้นที่ชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 17 เม.ย. 2551 - 7 ต.ค. 2552  เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
 มูลค่าโครงการ   : 2,474.42 ล้านบาท
> PROJECT 10 <
งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม
พื้นที่ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 20 ก.ค. 2553 - 10 พ.ย. 2554  เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
 มูลค่าโครงการ   : 2663.04 ล้านบาท
 ผลงานด้านระบบสาธารณูปโภค

 • PROJECT
  1-5
 • PROJECT
  6-10
 • PROJECT
  11-14
> PROJECT 1 <
โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
 ระยะเวลาดำเนินงาน : เม.ย. 2531 ถึง พ.ย. 2531  เจ้าของโครงการ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 มูลค่าโครงการ   : 220.10 ล้านบาท
> PROJECT 2 <
โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย
ของนิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน)
 ระยะเวลาดำเนินงาน : มี.ค. 2533 ถึง มี.ค. 2534  เจ้าของโครงการ : บริษัท อีสเทรินอินดัสเตรียล จำกัด
 มูลค่าโครงการ   : 80.00 ล้านบาท
> PROJECT 3 <
โครงการออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้างสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
 ระยะเวลาดำเนินงาน
 ออกแบบ : พ.ค. 2533 ถึง ม.ค. 2534
 ควบคุมงาน : มี.ค. 2534 ถึง ม.ค. 2538
 เจ้าของโครงการ : บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด
 มูลค่าโครงการ   : 450.00 ล้านบาท
> PROJECT 4 <
โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบำบัดน้ำเสีย  นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด)
 ระยะเวลาดำเนินงาน
 ออกแบบ : ก.ค. 2533 ถึง พ.ค. 2534
 ควบคุมงาน : ต.ค. 2535 ถึง ธ.ค. 2537
 เจ้าของโครงการ : บริษัท แอ็ค คอนซัลแท้นส์ จำกัด                         นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด)
 มูลค่าโครงการ   : 110.00 ล้านบาท
> PROJECT 5 <
โครงการสวนอุตสาหกรรมจงสถิตย์
 ระยะเวลาดำเนินงาน : ส.ค. 2533 ถึง พ.ค. 2534  เจ้าของโครงการ : บริษัท แทนเดม อาร์คิเท็ค จำกัด
 มูลค่าโครงการ   : 200.00 ล้านบาท
> PROJECT 6 <
โครงการออกแบบรายละเอียดงานสาธารณูปโภคธัญธานีคันทรีคลับ
 ระยะเวลาดำเนินงาน : ม.ค. 2534 ถึง ส.ค. 2534  เจ้าของโครงการ : บริษัท ไบโอไฟล์ บ้านและที่ดิน จำกัด
 มูลค่าโครงการ   : 306.00 ล้านบาท
> PROJECT 7 <
โครงการออกแบบรายละเอียด และควบคุมการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
บริษัท คาร์ลสเบอร์ก บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 ระยะเวลาดำเนินงาน
 ออกแบบ : เม.ย. 2535 ถึง ก.ย. 2536
 ควบคุมงาน : พ.ย. 2535 ถึง ม.ค.. 2537
 เจ้าของโครงการ : บริษัท คาร์ลสเบอร์ก บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 มูลค่าโครงการ   : 50.00 ล้านบาท
> PROJECT 8 <
โครงการออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา 
ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ของสนามบินนานาชาติกรุงเทพแห่งที่ 2 
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 20 เม.ย. 2538 - 6 ส.ค. 2540  เจ้าของโครงการ : บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด
 มูลค่าโครงการ   : 1,100.00 ล้านบาท
> PROJECT 9 <
โครงการออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบปรับปรุงน้ำกลับมาใช้ใหม่ของตึกช้าง
 ระยะเวลาดำเนินงาน : ต.ค. 2538 - ม.ค. 2539  เจ้าของโครงการ : บริษัท ธรรมธานี จำกัด
 มูลค่าโครงการ   : 16.31 ล้านบาท
> PROJECT 10 <
โครงการออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย
และระบบท่อจ่ายน้ำประปา ของสนามบินนานาชาติกรุงเทพแห่งที่ 2
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 8 ธ.ค. 2538 - 27 ต.ค. 2542  เจ้าของโครงการ : บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด
 มูลค่าโครงการ   : 9.882 ล้านบาท
> PROJECT 11 <
โครงการออกแบบรายละเอียดระบบสาธารณูปโภค
สวนอุตสาหกรรมระยองลาภ จังหวัดระยอง
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 26 เม.ย. 2539 - 26 ต.ค. 2539  เจ้าของโครงการ : บริษัท ระยองลาภ จำกัด
 มูลค่าโครงการ   : 610.00 ล้านบาท
> PROJECT 12 <
โครงการก่อสร้างสนามแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มที่ 8 ระบบสาธารณูปโภค
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 30 พ.ค. 2539 - 23 ก.ย. 2539  เจ้าของโครงการ : กระทรวงการคลัง
 มูลค่าโครงการ   : 521.625 ล้านบาท
> PROJECT 13 <
การออกแบบรายละเอียดสาธารณูปโภคส่วนกลาง
สวนอุตสาหกรรมสิงห์บุรีพัฒนา จังหวัดสิงห์บุรี
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 18 ก.ย. 2539 - 18 ก.พ. 2540  เจ้าของโครงการ : บริษัท สวนอุตสาหกรรมสิงห์บุรีพัฒนา จำกัด
 มูลค่าโครงการ   : 220.00 ล้านบาท
> PROJECT 14 <
การปรับปรุงงานออกแบบรายละเอียด ระบบจ่ายน้ำและระบบรวบรวมน้ำเสีย
สำหรับท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 24 มิ.ย. 2546 - 19 ธ.ค. 2546  เจ้าของโครงการ : บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด
 มูลค่าโครงการ   : 767.00  ล้านบาท
 
 ผลงานด้านบริหารเเละควบคุมงานก่อสร้าง

 • PROJECT
  1-5
 • PROJECT
  6-7
> PROJECT 1 <
โครงการควบคุมงานออกแบบรวมก่อสร้างระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลเมืองภูเก็ต
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 10 ส.ค. 2537 - 26 มี.ค. 2540  เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ
 มูลค่าโครงการ   : 390.00 ล้านบาท
> PROJECT 2 <
โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 2 พ.ย. 2538 - ส.ค. 2544  เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ
 มูลค่าโครงการ   : 348.00 ล้านบาท
> PROJECT 3 <
โครงการควบคุมงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุง ระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวม 
และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 15 ม.ค. 2541 - 18 มี.ค. 2545  เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครนครราชสีมา
 มูลค่าโครงการ   : 580.00 ล้านบาท
> PROJECT 4 <
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหาร ควบคุมงาน งานออกแบบรวมก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย
บ่อพัก MH, IPC ส่วนที่เหลือของโครงการบำบัดน้ำเสีย รวมระยะที่ 1 (ส่วนที่ 4) ของกรุงเทพมหานคร
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ก.ย. 2546 - 30 ก.ย. 2548  เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
 มูลค่าโครงการ   : 419.90 ล้านบาท
> PROJECT 5 <
โครงการควบคุมงานโครงการก่อสร้างสถานีหม้อแปลงไฟฟ้าหลักที่ 2 และระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2
ของท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 13 มิ.ย. 2548 - 12 ต.ค. 2549  เจ้าของโครงการ : บมจ.ท่าอากาศยานไทย
 มูลค่าโครงการ   : 203.70 ล้านบาท
> PROJECT 6 <
โครงการควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลนครนครราชสีมา (ระยะที่ 2)
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 29 พ.ย. 2548 - 9 ส.ค. 2552  เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครนครราชสีมา
 มูลค่าโครงการ   : 738.66 ล้านบาท
> PROJECT 7 <
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 27 ธ.ค. 2551 – 20 ก.ย. 2556  เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
 มูลค่าโครงการ   : 2,546.00 ล้านบาท
 
 
 
 ผลงานการศึกษาค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

 • PROJECT
  1-2
> PROJECT 1 <
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
ในเขตกรุงเทพมหานคร
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 29 ก.ค.2540 - 22 พ.ค.2541  เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
 มูลค่าโครงการ   : 13.00 ล้านบาท
> PROJECT 2 <
โครงการศึกษาความเหมาะสมของค่าบริการและองค์กรบริหารของท้องถิ่น
ที่จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดมูลฝอย
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 27 ก.ค.2541 - 29 ต.ค. 2542  เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ
 มูลค่าโครงการ   : 6.00 ล้านบาท
 
 
 
 ผลงานด้านอาคาร

 • PROJECT
  1-3
> PROJECT 1 <
การออกแบบอาคารที่ทำการศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 5 ก.ย. 2546 – 3 มี.ค. 2548  เจ้าของโครงการ : สำนักงานศาลปกครอง
 มูลค่าโครงการ   : 1,814.00 ล้านบาท
> PROJECT 2 <
โครงการอาคารอัสสัมชัญ 2003 ส่วนอาคารประกอบ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
 ระยะเวลาดำเนินงาน : ก.ค. 2547 ถึง ม.ค. 2548  เจ้าของโครงการ : บริษัท สถาปนิก อัชชพล และคณะ จำกัด
 มูลค่าโครงการ   : 253.45 ล้านบาท
> PROJECT 3 <
โครงการอาคารสำนักงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 ระยะเวลาดำเนินงาน : 30 ส.ค. 2547 - 25 มี.ค. 2548  เจ้าของโครงการ : บริษัท สถาปนิก อัชชพล และคณะ จำกัด
 มูลค่าโครงการ   : 800.00 ล้านบาท
 
 

 

 

 
Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th
www.progress.co.th

Copyright @ 2014 Progress Technology Consultants Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultants Co.,Ltd.